1/28
Gavri
2/28
Gavri - detail
3/28
Gveret
4/28
Gveret - B side
5/28
Mirror
6/28
Mirror - B side
7/28
Train
8/28
Grid
9/28
Grid - detail
10/28
אח שלו
11/28
Divider
12/28
Divider - back
13/28
ספסל

מעץ שעמד הרבה זמן בשמש ובגשם (נוצר עבור "עתודות" מאת דניאל אגמי, 2010)

14/28
שולחן

מעץ אלון חום (2009)

15/28
מדף

מעץ אמבויה (2007)

16/28
שידה גיא

פורניר אלון ועץ אמבויה (2008)

17/28
ישן בחדש

מציאות ושאריות עצים (2007)

18/28
היו מגירות

שידת מגירות מעץ אלון ועץ אמבויה, עם חזיתות ישנות (2007)

19/28
שולחן אוכל

שולחן מפורניר אלון ואמבויה.

20/28
ברווז

שידה עם מגירות שהיו פעם ברהיט אחר. רגליים מעץ אפרומוזיה (2009)

21/28
סורגים

שידה כזאת מחומרים וחלקי רהיטים ממוחזרים (2010)

22/28
ציגלר

שידה של ציגלר, עם מגירה של בית דפוס (2007)

23/28
שידה מפעם

שיפוץ של שידה ישנה, בפורניר ופורמיקה (2010)

24/28
ספריה

מאוסף של חומרים ומציאות (2010)

25/28
מתל אביב

פעם זה היה ארון כביסה (2009)

26/28
קטנה

שיפוץ של שידה מפעם (2009)

27/28
יושב

מעץ אגוז אפריקאי (2009)

28/28
כסא

רעיוני. נוצר עבור עבודת מחול משאריות עצים